a
Покрет Социјалиста 2023
Покрет социјалиста

Статут

СТАТУТ ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА( документ у пдф)

 

 1. НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 1.

Назив странке је – Покрет социјалиста (у даљем тексту ПС).

Скраћени назив Покрета социјалиста је ПС.

Члан 2.

Седиште ПС је у Београду.

II.СИМБОЛ СТРАНКЕ

Члан 3.

Симбол ПС је ћирилично слово С, златне боје, спојено доњим десним краком са петокраком црвене боје оивичене златном бојом, испод кога се налази назив Покрет социјалиста златне боје, ћириличним словима.

Члан 4.

Застава ПС је правоугаоног облика, црвене боје, у централном делу са ћириличним словом,, С“, које се у доњем завршава петокраком. Испод амблема се налази назив партије Покрета социјалиста. Сви амблеми и слова су златне боје на црвеној подлози.

Свечана песма ПС је револуционарна химна,, Интернационала“.

Председништво Главног одбора, својом одлуком, уређује, када се и како употребљавају застава и свечана песма.

III. ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА

Члан 5.

Печат ПС, организационих јединица ПС, и органа ПС , округлог је облика, пречника 30 милиметара. По обиму је исписан ћириличним писмом, пуним именим, ,, Покрет социјалиста“. У средини се налази лого партије са скраћеницом ,,ПС“, називом органа и његовим седиштем, односно називом организационе јединице.

Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 50×50 мм. Исписан је ћириличним писмом, пуним именом ,, Покрет социјалиста“, називом органа и његовим седиштем, са ознаком за број и датум.

Посебном одлуком Председништва ПС утврђује се начин употребе и чувања печата и штамбиља.

 1. ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ

Члан 6.

Програмски циљеви ПС су:

 1. Заштита интереса државе Србије и свих њених грађана;
 2. Заштита целовитости Србије;
 3. Поштовање достојанства човека без обзира на његову верску и националну припадност;
 4. Неговање традиције антифашистичке и слободарске борбе српског народа;
 5. Антиглобализам и будућност у савезу слободних нација и слободних људи који живе од свог рада;

6.Заштита свих права радника , а нарочито права на удруживање и синдикалне активности без обзира на облик својине пословне организације, поштовање колективних уговора, заштита права и положаја сељака, пензионера и свих других људи који живе од сопственог рада;

 1. Заштита права националних мањина;
 2. Заштита положаја породице и равноправности полова;
 3. Заштита права на бесплатно здравствено и социјалну заштиту, бесплатно образовање и права на рад, пензије, породична и својинска права;
 4. Заштита владавине права и социјалне правде, слободе и демократије;
 5. Убрзани друштвени развој и равномерни регионални развој;
 6. Заштита животне средине и здравља људи;
 7. Заштита свих права грађана која проистичу из докумената Уједињених нација и све друге вредности и циљеве који проистичу из Програма и политике ПС.

Идејни и теоријски основ деловања ПС јесу све ослободилачке и напредне људске мисли садржане у марксизму као хуманистичкој теорији људске и класне еманципације и другим филозофско-политичким учењима чији је циљ остварење правичног друштва слободних људи.

 1. УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊЕЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА

Члан 7.

Члан ПС може постати свако лице које прихвата Програм и Статут ПС, има најмање 18 година живота, и кога предложи неко од чланова ПС. Предлагач сноси одговорност за дати предлог.

Свако ко жели да постане члан ПС, испуњава Изјаву о приступању ПС, коју потписује и предлагач.

Приступницу верификује месни одбор организације ПС. Месни одбор има обавезу да у року од 10 дана достави приступницу извршном одбору општинског одбора. Уколико месни одбор одбије да верификује приступницу, онај ко ју је потписао може упутити приговор извршом одбору општинског одбора ПС.

Уколико извршни одбор општинског одбора не одбије приступницу сматра се да је чланство у ПС пуноважно.

Уколико извршни одбор општинског одбора одбије приступницу, заинтересовано лице има право, да у року од 30 дана, упути жалбу Председништву Главног одбора ПС. Одлука Председништва Главног одбора ПС је коначна.

Извршни одбор општинског одбора има обавезу да од дана пуноважности чланства у року од 30 дана достави приступницу Председништву Главног одбора ПС.

У изузетним случајевима, Председништво Гланог одбора има право да непосредно одобри приступање ПС. Деловање таквих чланова, који нису организовани ни у једној организацији – координира и прати Председништво Главног одбора ПС.

Сваки члан ПС добија чланску књижицу коју издаје Председништво Главног одбора.

Члан 8.

Неспојиво је истовремено чланство у ПС и у некој другој политичкој организацији.

Чланови ПС не могу учествовати у политичким манифестацијама, кандидовању, давању потписа и другим активностима неке друге партије, организације или кандидата, без сагласности Извршног одбора Главног одбора ПС.

Члан 9.

У Покрет социјалиста могу се учланити политичке партије, синдикалне организације, професионална, културна и спортска удружења, покрети грађана и клубови под условом да њихови статути, односно одговарајући документи и њихови циљеви, нису у супротности с програмским циљевима ПС.

Захтев за колективно учлањење у ПС упућује се одбору оне средине у којој организације, удружења и покрети делују. Одлука о колективном чланству пуноважна је ако је за пријем гласала двотрећинска већина чланова одбора.

Ако су организације, удружења, покрети итд. ограничени искључиво на локални ниво, пре него што се изјасне о захтеву за колективно учлањење, општински одбори тражиће сагласност Извршног одбора Главног одбора ПС.

Одлуком Извршног одбора Главног одбора ПС прецизирају се општа права и обавезе колективних чланова ПС.

Са сваким колективним чланом потписује се уговор којим се утврђују посебна међусобна права и обавезе, а свако лице је дужно да појединачно потпише приступницу ПС. Сваки уговор верификује извршни одбор одговарајућег одбора ПС.

Члан 10.

Чланство у ПС престаје: иступањем, искључењем, брисањем из евиденције и у случају смрти.

О свом иступању из ПС члан обавештава основну организацију којој припада.

 1. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА

Члан 11.

Сваки члан ПС има право да:

– уноси у партијску расправу искуства, посебна стручна знања и резултате активности на научном, уметничком и културном плану;

– буде информисан о раду и ставовима ПС, посебно да буде информисан о расправи на седницама руководећих органа и о алтернативама предлога у погледу одлука које је позван да процењује и примењује;

– изражава и брани на сваком нивоу ПС сопствена убеђења;

– упути аргументоване критике политичкој активности руководилаца сваке организације; доставља мишљење и сугестије свим руководећим органима, који су обавезни да их узму у разматрање;

– благовремено упозна критике и приговоре који се евентуално изражавају у погледу његове активности и понашања и да изнесе сопствне разлоге пред организацијом којој припада, у случају када се не ради о дисциплинском поступку, а ако је члан руководећег органа, онда на састанку истог органа који је тим поводом сазван;

– задржи и брани ставове који су другачији од оних које има већина, која се формира у појединим случајевима;

– истиче кандидатуре у складу са статутарним нормама и прихваћеним правилима, бира руководеће органе ПС, буде биран и учествује у раду и одлучивању на свим нивоима ПС;

– обавести, у случају напуштања ПС, своју основну организацију о разлозима сопствене одлуке;

– слободно се опредељује приликом утврђивања одлука и ставова ПС;

– предлаже ставове, закључке и иницијативе у организацијама и органима ПС;

– добије политичку, правну и сваку другу помоћ од ПС ако буде угрожен због обављања партијских дужности.

Члан 12.

Сваки члан ПС дужан је да:

– доприноси раду сопствене организације, реализујући циљеве ка којима је она усмерена и делује у политичким акцијама у складу са политиком ПС;

– учествује у јавном животу у складу са принципима и вредностима садржаним у Програму и Статуту ПС и доприноси њиховом остваривању;

– отворено изражава своја уверења на састанцима ПС , преузима одговорност у вршењу руководећих функција;

– придобија нове чланове, обавештава друге грађане о политици ПС, бранећи је од неоправдане критике;

– делује у синдикалној организацији чији политички циљеви нису у супротности са Програмом ПС;

– залаже се на свим нивоима ПС за пуно поштовање демократских начела, правила и статутарних норми;

– придобија подршку грађана за изборни програм и кандидате ПС;

– плаћа чланарину и доприносе на приходе које оствари по основу дужности – функција на које је изабран на предлог ПС;

– испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима ПС.

Члан 13.

Члан ПС који делује супротно Програму и Статуту ПС подлеже дисциплинској одговорности.

Дисциплинске мере изриче основна организација ПС у којој је члан повезан, или орган ПС чији је члан појединац којем се изриче дисциплинска мера.

Дисциплинске мере које се могу предузети против члана ПС су: опомена, суспензија вршења функције у ПС и у име ПС и искључење из чланства ПС.

Дисциплинска мера опомене се изриче у трајању од једне године.

Дисциплинска мера суспензије се изриче у трајању од једне године.

Члан ПС може бити искључен из ПС ако делује супротно програмским и статутарним циљевима ПС, или ако теже наруши углед члана ПС, на основу поступка спроведеног по Правилнику о дисциплинском поступку који доноси Главни одбор.

У посебно хитним случајевима Главни одбор, покрајински одбори, градски одбори или општински одбори ПС могу – да би отклонили теже политичке штете по углед и улогу ПС – донети одлуку о искључењу члана који је грубо прекршио одредбе овог Статута.

Одбори не могу искључити члана органа на вишем нивоу организовања ПС.

Уколико је случај хитан, а члан против кога је покренут дисциплински поступак одбија да учествује у процедури предвиђеној нормативним актима ПС, Статутарна комисија ПС изриче меру брисања из евиденције.

Искључени има право да у року од 30 дана по пријему писане одлуке о искључењу уложи приговор одбору организације која је донела одлуку.

Уколико одбор одбије приговор, жалба се подноси у року од 30 дана Статутарној комисији ПС када је одлуку донео општински, градски, или покрајински одбор.

Искљученом из ПС не може се прихватити нова приступница пре истека године дана од када му је изречена одлука о искључењу.

Члан 14.

Евиденција чланова ПС садржи: лично име и име једног од родитеља, пребивалиште и адресу, пол, јединствени матични број члана, занимање и степен стручне спреме, име предлагача, датум учлањивања у ПС и датум престанка чланства у ПС.

Евиденцију из претходног става овог члана води Стручна служба Главног одбора ПС у писаном облику и као јединствену централну електронску базу података.

Изводе из евиденције чланова воде месни, општински, градски и покрајински одбори ПС.

VII. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПС

 1. Организација по територијалном принципу

Члан 15.

Покрет социјалиста организује се у општини, граду и аутономној покрајини.

Општинска организација ПС представља основни облик организовања и деловања партије.

Организације као облици окупљања, организовања и деловања чланства формирају се на теротиријалном принципу.

Организације на територијалном принципу формирају се у месној заједници, делу месне заједнице, делу града, сеоског и другог насеља.

Општински/градски одбори својом одлуком формирају или гасе једну или више месних организација у зависности од територијалне организације.

Сваки члан ПС обавезно развија своју партијску активност у организацији формираној на територијалном принципу.

Члан 16.

Месну организацију чине сви чланови Покрета социјалиста који имају пребивалиште на територији месне заједнице, дела месне заједнице, дела града, сеоског и другог насеља.

Месна организација бира Месни одбор који има председника, потпредседника, секретара и чланове Месног одбора

Члан 17.

Месни одбор:

– руководи радом на територији месне организације,

– усваја план рада месног одбора,

– предлаже кандидате за чланове општинског/градског одбора,

– предлаже општинском одбору кандидате за одборнике са територије своје месне организације,

– координира рад изабраних чланова органа месних заједница,

– спроводи све одлуке општинског одбора.

 1. Органи организација у општини, граду и аутономним покрајинама

Члан 18.

Органи Покрета социјалиста у општини, граду и покрајини су изборне конференције, одбори и извршни одбори.

Изборне конференције бирају одборе и председнике одбора.

Члан 19.

Изборна конференција се, по правилу, одржава сваке четврте године.

Конференцију чине делегати свих организација ПС сразмерно броју чланова.

Конференцију сазива одбор самостално, на предлог Извршног одбора или на предлог једне трећине организација у општини, граду и покрајини.

Члан 20.

Делегати за изборну конференцију ПС бирају се по критеријумима и на начин одређен Правилником о изборима који доноси Главни одбор.

Изборна конференција ПС у општини, граду и аутономној покрајини бира органе организационе јединице странке, разматра и усваја извештај о раду органа, разматра и утврђује документе програмског и статутарног карактера.

Члан 21.

Одбори су највиши органи организација ПС између две изборне конференције.

Број чланова, састав и начин избора одбора утврђује својом одлуком изборна конференција.

Мандат чланова одбора траје, по правилу, четири године.

Мандат члану органа престаје пре истека уколико неоправдано изостане са три седнице.

Члан 22.

Одбори:

– бирају потпредседнике одбора и чланове Извршног одбора;

– руководе организацијом ПС у општини, граду и покрајини;

– предлажу Извршном одбору Главног одбора одлуку о ступању и иступању из коалиција на општинском/градском/покрајинском нивоу, одлуку о ступању у општинске/градске/покрајинске органе и иступању из њих;

– утврђују политичке ставове и организују активност у остваривању програмских задатака ПС у општини, граду и покрајини;

– предлажу Извршном одбору Главног одбора одлуку о ступању и иступању из коалиција на локалном/градском/покрајинском нивоу, одлуку о ступању у локалне/градске/покрајинске органе и иступању из њих;

– врше проширење и попуну одбора до једне трећине. Проширењем и попуном заједно не може се променити више од једне трећине чланова органа које је изабрала конференција;

– доносе одлуке којима регулишу организовање и деловање организација ПС;

– врше друге политичке активности у складу са ставовима и политичким опредељењима изборне конференције.

Члан 23.

Извршни одбори:

– бирају секретаре извршних одбора;

– припремају седнице одбора и спроводе његове одлуке;

– организују текућу политичку активност;

– организују и руководе пропагандом;

– прате и координирају рад са одборничким, односно посланичким клубом и члановима ПС на функцијама у државним органима;

– информишу чланове о раду ПС;

– подстичу омасовљење ПС;

– руководе изборном кампањом;

– организују прикупљање чланарине и донација, предлажу финансијске планове и брину се о њиховој реализацији.

Члан 24.

Радом одбора руководи председник, а у његовој одсутности, потпредседник или секретар.

Рад председника, потпредседника и секретара, као и задужења чланова одбора ближе се регулишу Правилником.

Члан 25.

Број чланова Извршног одбора утврђује одбор коме и одговарају за свој рад.

Радом Извршног одбора руководи председник одбора или секретар Извршног одбора на основу Правилника о раду.

У раду Извршног одбора учествују председник и потпредседници одбора.

Члан 26.

У свим окрузима Републике Србије образују се окружни одбори ПС ради спровођења политике ПС и одлука, ставова и закључака органа ПС на нивоу округа.

Начин, овлашћење, конституисање и рад окружног одбора ближе се регулише одлуком о образовању окружних одбора, коју доноси Председништво Главног одбора ПС.

Члан 27.

У Аутономној покрајини Војводини и Аутономној покрајини Косову и Метохији организују се и делују покрајинске организације ПС.

Покрајинском организацијом руководи покрајински одбор ПС.

Покрајински и градски одбори у градским организацијама могу предложити Извршном одбору ПС доношење одлуке о распуштању општинског или градског одбора и формирању привременог руководства.

Члан 28.

Број чланова и начин избора Покрајинског одбора утврђује Покрајинска изборна конференција својом одлуком, а највише до 75 чланова.

Покрајински одбор бира председника и 3 (три) потпредседника из својих редова.

Покрајински одбор бира Извршни одбор Покрајинског одбора.

Члан 29.

Председник Покрајинског одбора:

– представља и заступа Покрајински одбор;

– стара се о извршавању одлука Покрајинског одбора;

– одређује конкретне области задужења потпредседницима Покрајинског одбора;

– сазива и по правилу, председава седницама Покрајинског одбора и Извршног одбора Покрајинског одбора;

– предлаже финансијски план и финансијски извештај Покрајинском одбору;

– подноси извештај о раду Покрајинског одбора Председништву и Главном одбору;

– обавља друге послове и задатке одређене овим Статутом и одлукама и упутствима Главног одбора, Председништва и председника ПС.“

Члан 30.

Секретар Извршног одбора Покрајинског одбора:

– стара се о припреми седница, извршењу одлука и ставова Покрајинског одбора ПС и Извршног одбора Покрајинског одбора;

– обавештава градске и општинске одборе о одлукама и ставовима Покрајинског одбора и Извршног одбора Покрајинског одбора;

– стара се о финансијском пословању Покрајинског одбора;.

Члан 31.

Покрајински одбор:

 1. спроводи политику ПС на територији аутономне покрајине,
 2. предлаже Главном одбору листе кандидата за покрајинске посланике,
 3. усклађује рад покрајинских посланика и посланичке групе,
 4. организује покрајински изборни штаб,
 5. доноси Изборни програм за покрајинске изборе,
 6. усваја финансијски план и финансијски извештај председника Покрајинског одбора;
 7. обавља друге послове и задатке одређене овим Статутом и одлукама и упутствима Главног одбора и Председништва.

Члан 32.

Градске организације разрађују програмске задатке, и утврђују политичке ставове у остваривању политике ПС и координирају спровођење програмских задатака и политике ПС на територији града.

У Београду и градовима који у свом саставу имају више општинских организација на нивоу градских општина организује се и делује Градска организација ПС.

Градска организација координира спровођење програмских задатака и политике ПС на нивоу града.

Градском организацијом руководи Градски одбор ПС.

Члан 33.

Општински, односно градски и покрајински одбори својим одлукама регулишу организацију, задатке и обавезе, које морају бити сагласне статуту ПС.

 1. Органи странке

Члан 34.

Органи ПС су:

 1. Конгрес;
 2. Главни одбор;
 3. Председник ;
 4. Статутарна комисија;
 5. Надзорни одбор

КОНГРЕС

Члан 35.

Конгрес је највиши орган ПС и по правилу, одржава се сваке четврте године.

Делегате Конгреса чине чланови органа ПС, као и делегати изабрани у општинским организацијама ПС у броју и на начин утврђен одлуком Главног одбора.

Одлуку о сазивању и начину припреме конгреса доноси Главни одбор ПС.

Одлуком Главног одбора утврђује се број посланка из посланичког клуба у Народној скупштини Републике Србије који на Конгресу учествују у својству делегата.

Сазивање редовног Конгреса ПС мора се објавити најмање три месеца пре одржавања.

Члан 36.

Конгрес:

– усваја Програм, измене и допуне Програма;

– усваја Статут, измене и допуне Статута;

– доноси документе програмског и статутарног карактера;

– разматра и усваја извештаје о раду органа ПС између два конгреса;

– бира Главни одбор, Статутарну комисију и Надзорни одбор;

– бира Председника ПС;

– разматра жалбе и предлоге који су му упућени;

– доноси одлуку о престанку рада ПС.

Члан 37.

Ванредни конгрес ПС сазива се:

– по одлуци Главног одбора донетом апсолутном већином свих чланова;

– на предлог једне трећине општинских одбора или једне трећине чланова;

– сазивање Ванредног конгреса извршиће Главни одбор најкасније тридесет дана од дана стицања услова за сазивање;

– рок за одржавање Ванредног конгреса не може бити краћи од 30 дана од дана доношења одлуке Главног одбора о сазивању.

– за учешће у раду Ванредног конгреса важе одредбе члана 31. Статута. Уколико због хитности нису утврђени нови делегати, општинске организације могу послати делегате који су учествовали на претходном конгресу;

– предлагач Ванредног конгреса обавезан је да предложи дневни ред и образложи потребу за одржавањем Ванредног конгреса.

У случају блокаде или опструкције рада Главног одбора, односно када постоји стање које угрожава интегритет, целовитост и функционисање партије, Председник ПС је овлашћен да, после консултација са Статутарном комисијом, сазове ванредни Конгрес.

ГЛАВНИ ОДБОР

Члан 38.

Главни одбор је највиши орган ПС између два конгреса.

Број чланова и начин избора Главног одбора утврђује Конгрес својом одлуком, настојећи да приликом евидентирања и кандидовања, општинске организације ПС буду сразмерно заступљене.

Председник ПС има право да предложи до 50% чланова Главног одбора ПС.

Председници градских/општинских/покрајинских одбора, као и републички и покрајински посланици су чланови Главног одбора ПС по функцији.

Престанком функције председнику градског/општинског/ покрајинског одбора, као и престанком мандата републичким и покрајинским посланицима престаје и њихово чланство у Главном одбору уколико су по том основу постали чланови Главног одбора.

Председници градских/општинских/покрајинских одбора, који буду изабрани, као и републички и покрајински посланици којима се потврди мандат, између два конгреса биће кооптирани у Главни одбор.

Мандат Главном одбору траје четири (4) године, односно до наредног конгреса, ако се он раније одржава.

Мандат члана Главног одбора престаје пре истека рока уколико неоправдано изостане са три седнице.

Члан 39.

Главни одбор:

– спроводи одлуке Конгреса;

– бира и разрешава генералног секретара;

– бира и разрешава почасног председника ПС;

– бира и разрешава једног или више потпредседника Главног одбора ПС;

– бира и разрешава чланове председништва Главног одбора;

– бира чланове Извршног одбора Главног одбора ПС;

– бира председника и чланове Кадровске комисије Главног одбора;

– дефинише, у складу са конгресним одлукама, политику ПС између два конгреса;

– усклађује Статут ПС са законским прописима између два конгреса, у случају када то законски прописи налажу;

– усваја изборни програм ПС;

– утврђује листу кандидата ПС за изборе посланика у Народној скупштини Републике Србије и Скупштинама Аутономних покрајина Војводине и Косова и Метихије;

– врши попуну чланова Главног одбора до једне трећине;

– утврђује облике сарадне ПС с другим партијама;

– утврђује кандидате ПС за председника Владе Републике Србије, председника Народне скупштине Републике Србије, председника Републике Србије, председнике Влада Аутономних покрајина, председнике Скупштина Аутономних покрајина и градоначелнике и председнике Скупштина градова;

– одлучује да ли чланови ПС могу да уђу у Владу коју формирају посланици других странака;

– одлучује о уласку ПС у коалицију с другим странкама;

– доноси одлуку о учлањивању ПС у међународне организације;

– доноси одлуку о удруживању ПС у шире политичке савезе у земљи и иностранству и спајању с другим политичким странкама;

– бира председника и чланове Политичког савета ПС;

– доноси Пословник, којим регулише начин рада Главног одбора и задужења његових чланова;

– доноси Упутство о организовању и раду организација ПС;

– доноси Упутство о формирању организација ПС у иностранству;

– доноси Одлуку о спровођењу избора и Правилник о изборима у ПС;

– доноси Правилник о дисциплинском поступку;

– доноси Правилник о начину вођења кадровске политике;

– доноси Правилник о учлањењу, начину вођења и чувања евиденције чланства;

– доноси Правилник о начину спровођена политике ПС у посланичким клубовима;

– врши и друге послове утврђене Статутом и Пословником.

ПРЕДСЕДНИК

Члан 40.

Председник ПС:

– представља и заступа ПС у складу са Законом, Статутом, Програмом, одлукама Конгреса и Главног одбора ПС, изузев у финансијском пословању где сва права, обавезе и искључиву одговорност има директор ПС;

– координира рад органа партије;

– сазива Главни одбор и Председништво главног одбора и председава њиховим седницама;

– стара се о остваривању програмских задатака и циљева ПС;

– потписује њене документе или одређује ко ће то у појединим случајевима чинити уместо њега;

– координира односе Главног одбора и Председништва са Владом Републике Србије и посланичким клубом ПС у Народној скупштини Републике Србије као и с председником Републике Србије и другим државним функционерима уколико су бирани из реда ПС;

– суспендује члана партије или члана органа партије до окончања дисциплинског поступка;

– именује чланове и руководиоца службе информисања ПС, као и портпарола ПС;

– председник може да овласти једног од потпредседника да га замењује;

– предузима хитне мере и обуставља од извршења одлуке и друга акта органа и организација ПС, у циљу заштите интегритета партије, статутарних и програмских начела и функционисања партије, и о предузетим мерама, обавештава Главни одбор или Председништво;

Председник ПС, када процени да је то неопходно, може сазвати седницу било ког органа ПС или организационих јединица ПС, њоме председавати, и учествовати у одлучивању са правом гласа.

Председника ПС бира Конгрес на мандат у трајању од четири (4) године, односно до наредног конгреса, ако се он раније одржава.

Члан 41.

Генералног секретара бира и разрешава Главни одбор на предлог председника ПС или 20% чланова Главног одбора.

Генерални секретар је дужан да једном годишње поднесе извештај о раду председнику ПС и Главном одбору.

Члан 42.

Генерални секретар:

– руководи радом Извршног одбора Главног одбора;

– координира активности чланова Председништва, Главног и Извршног одбора;

– обавља послове међународне сарадње по налогу председника ПС;

– надгледа спровођење одлука Главног одбора и Председништва;

– одлучује о питањима организације рада ПС;

– координира рад савета и комисија;

– прати и организује активности на нижим нивоима партијске организације;

– стара се о информисању чланства и страначкој пропаганди;

– организује, управља и руководи радом служби које врше стручне, административне и финансијске послове;

– предлаже Председништву Правилник о раду стручних служби;

– потписује финансијска документа;

– одобрава отварање подрачуна и израду печата покрајинским, општинским/градским одборима.

Члан 43.

Главни одбор бира једног или више потпредседника Главног одбора, на предлог председника или 20% чланова ГО, водећи рачуна о територијалној заступљености и о мање заступљеном полу.

Потпредседници Главног одбора ПС су задужени да прате, организују, координирају рад у областима политичког деловања ПС.

Сваки од потпредседника Главног одбора добија као задужење одређену област политичког деловања ПС.

Конкретна задужења потпредседницима Главног одбора утврђује Главни одбор на предлог Председника ПС.

Потпредседници Главног одбора ПС су задужени за праћење рада организације ПС и за директно тумачење политике, ставова и одлука председника ПС, Главног одбора и Председништва Главног одбора пред нижим партијским органима.

Број потпредседника Главног одбора утврђује Главни одбор на предлог Председника ПС.

Потпредседнике Главног одбора бира Главни одбор на предлог председника ПС или 10 % чланова Главног одбора, водећи рачуна о територијалној заступљености и о мање заступљеном полу.

Главни одбор може разрешити потпредседника Главног одбора на предлог 10 % чланова Главног одбора, као и на предлог Председништва или председника ПС.

Потпредседници Главног одбора су дужни да једном годишње поднесу извештај о раду Председништву и Главном одбору.

Члан 44.

Почасног председника Покрета социјалиста именује Главни одбор на предлог Председника ПС.

Почасни председник ПС је по функцији члан Председништва Главног одбора.

Почасног председника Главног одбора може да разреши Главни одбор на предлог Председника ПС.

ПРЕДСЕДНИШТВО ГЛАВНОГ ОДБОРА

Члан 45.

Главни одбор бира чланове Председништва Главног одбора, на предлог председника или 20% чланова ГО, водећи рачуна о територијалној заступљености и о мање заступљеном полу.

Председништво Главног одбора чине :

 1. Председник ПС;
 2. Почасни председник ПС;
 3. Генерални секретар ПС;
 4. Потпредседници Главног одбора ПС;
 5. Председник политичког савета ПС;
 6. Председници покрајинских одбора ПС;
 7. Председник Кадровске комисије Главног одбора ПС;
 8. Председник Омладине ПС;
 9. Председница Покрета жена социјалиста;
 10. Председник Градског одбора ПС Београд;
 11. Чланови Председништва које бира Главни одбор ПС.

Број чланова Председништва утврђује Главни одбор својом одлуком.

Члан 46.

 1. Председништво је политичко-оперативни орган Главног одбора ПС;
 2. Председништво редовно заседа, анализира и заузима опште политичке ставове између две седнице Главног одбора ПС;
 3. Предлаже листу кандидата за народне посланике, предлаже кандидате за народне посланике, одлучује о носиоцима највиших државних функција на нивоу Републике Србије, покрајинске власти;
 4. Предлаже одузимање мандата народним посланицима у току мандата;
 5. Предлаже председника и чланове Политичког савета ПС;
 6. У сарадњи са директором ради на обезбеђивању финансијских средстава за финансирање редовних активности ПС и финансирање изборних кампања;
 7. Доноси пословник о свом раду;
 8. Обавља и друге послове поверене од стране Главног одбора;
 9. Предлаже политичке одлуке и документа Главном одбору.
 10. Стара се о извршењу одлука и ставова Главног одбора ;
 11. Организује и координира рад чланова Главног одбора ;
 12. Спроводи текућу политичку активност ПС;
 13. Припрема предлоге докумената ПС;
 14. Разматра предлоге и опште акте из надлежности Главног одбора;
 15. Бира директора ПС;
 16. Доноси општа и друга акта везана за организацију и рад Стручне службе Главног одбора ПС.
 17. Усваја финансијски план и финансијски извештај.

Члан 47.

У раду Председништва ПС могу учествовати, без права одлучивања, по позиву:

 1. Председници градских одбора ПС;
 2. Председник и заменик председника Посланичког клуба;
 3. Чланови ПС на функцијама на нивоу Републике Србије (председник Републике Србије, председник Скупштине Републике Србије, председник и потпредседник владе и министри у Влади Републике Србије);
 4. Председник Статутарне комисије;
 5. Председник Надзорног одбора;
 6. Седници Председништва могу присуствовати и друга лица која се одлуком Председништва позову

Члан 48.

У случају када то налаже хитност неког питања Председништво може да се састане и пуноважно одлучује и у ужем саставу.

О сазивању седнице ужег састава Председинштва одлучује председник ПС.

Председништво у ужем саставу чине: председник, заменик председника, потпредседници Главног одбора, генерални секретар и председник Политичког савета ПС.

Члан 49.

Рад Председништва Главног одбора и задужења његових чланова ближе ће се регулисати Правилником о Председништву Главног одбора.

Чланови Председништва Главног одбора обавезно се задужују за поједине области деловања ПС, а посебно за организациона питања рада и деловања ПС, односе с јавношћу, међународну сарадњу, економска, социјална и синдикална питања, науку и образовање, културу, односе с националним мањинама и координацију рада са члановима ПС изабраним и именованим у представничке органе.

Члан 50.

Главни одбор бира чланове Извршног одбора Главног одбора, на предлог председника или 20% чланова ГО, водећи рачуна о територијалној заступљености.

Извршни одбор Главног одбора је извршно-оперативни орган Главног одбора ПС који организује и спроводи политику ПС.

Број чланова Извршног одбора Главног одбора утврђује Главни одбор својом одлуком.

Генерални секретар и директор су по функцији чланови Извршног одбора.

Радом Извршног одбора руководи генерални секретар, а у случају његове спречености члан Извршног одбора кога он овласти.

На седнице Извршног одбора по потреби се позивају председник ПС, потпредседници Главног обора ПС, председници Покрајинских одбора ПС, председник Кадровске комисије Главног одбора.

Сваки од чланова Извршног одбора Главног одбора покрива одређено подручје рада Извршног одбора Главног одбора.

Рад Извршног одбора и задужења његових чланова ближе се регулишу Правилником.

Члан 51.

Извршни одбор ПС:

– припрема седнице Председништва и Главног одбора и извршава њихове одлуке;

– спроводи текућу политичку активност ПС;

– припрема предлоге докумената ПС;

– доноси одлуку о образовању општинских/градских/окружних и покрајинских одбора ПС;

– стара се о информисању чланова;

– организује и контролише послове у области пропаганде и информисања, пре свега јавна саопштења и садржаје објављене на званичном страначком сајту, блоговима, порталима и профилима на друштвеним групама;

– даје сагласност за покретање званичних сајтова, блогова, портала и профила на друштвеним мрежама нижих партијских органа и контролише њихове садржаје;

– именује координатора Центра за политичку едукацију ПС;

– прати рад и даје сагласност на Извештај о раду Центра за политичку едукацију;

– одлучује о питањима организације рада ПС;

– расправља о облицима организовања у ПС;

– врши контролу рада представника ПС на свим нивоима власти;

– прати, анализира и усклађује рад организација у општинама, градовима и аутономним покрајинама;

– распушта покрајинске, градске и општинске организације и именује привремено руководство;

– укида одлуке и друге акте покрајинских, градских и општинских организација уколико су у супротности са Статутом и политиком ПС;

– разрешава председнике покрајинских, градских и општинских одбора уколико својим радом крше Статут и политику ПС и именује вршиоце дужности председника;

– даје сагласност на одлуке о ступању и иступању из коалиција на општинском/градском/ покрајинском нивоу, одлуке о ступању у општинске/градске/покрајинске органе и иступању из њих;

– прати, анализира и усклађује рад локалних органа ПС и органа локалне самоуправе и предлаже мере;

– прати учлањивање у ПС и издаје чланске књижице;

– стара се о изборима расписаним на локалном, градском, покрајинском и државном нивоу;

– потврђује листу кандидата за одборнике и потврђује коначну одлуку о додели мандата за одборнике, на предлог надлежног органа организација ПС;

– надгледа регуларност изборног процеса у покрајинским, градским и општинским организацијама у складу са Правилником о изборима ПС;

– утврђује висину чланарине и висину прилога које су обавезни да плаћају изабрана и именована лица, вршиоци других јавних функција, као и чланови ПС ангажовани по било ком другом основу;

– саставља и редовно ажурира списак изабраних и именованих лица, вршилаца других јавних функција, као и чланова ангажованих по било ком другом основу који су дужни да уплаћују чланарину и/или прилог;

– прати редовност плаћања чланарине и/или прилога од стране изабраних и именованих лица, вршилаца других јавних функција, као и чланова ангажованих по било ком другом основу и у случају потребе предлаже покретање дисциплинске одговорности, као и поступка њиховог разрешења или престанка ангажовања;

– обавештава ниже покрајинске/градске/општинске одборе о потреби ангажовања чланова по било ком основу уколико је ангажовање неопходно на територији њиховог одбора;

– прати спровођење кадровске политике у сваком конкретном случају именовања, постављења или ангажовања по било ком другом основу, проверава пријаве о кршењу одредби овог Статута и Правилника о начину вођења кадровске политике и у случају потребе предлаже покретање дисциплинског поступка против одговорних чланова ПС;

– доноси пословник о свом раду;

– обавља друге послове у складу са Статутом, општим актима и одлукама Главног одбора и Председништва.

Члан 52.

Кадровску политику у органима ПС, органима власти на свим нивоима и другим правним субјектима везаним за чланове ПС, води Кадровска комисија.

Кадровска комисија се организује на нивоу општинских/ градских/покрајинских одбора и Главног одбора ПС.

Председника и чланове Кадровске комисије Главног одбора бира и разрешава Главни одбор ПС на предлог председника или 20% чланова ГО, водећи рачуна о територијалној заступљености.

Број чланова Кадровске комисије Главног одбора ПС утврђује Главни одбор ПС својом одлуком.

Кадровска комисија у свом раду примењује Правилник који доноси Главни одбор ПС.

Председника и чланове кадровских комисија општинских/ градских/покрајинских одбора бирају одговарајући одбори, који својом одлуком утврђују број чланова и начин избора Кадровске комисије.

Сагласност на предлоге Кадровске комисије Главног одбора даје председник ПС.

Сагласност на предлоге кадровских комисија општинских/ градских/покрајинских одбора даје Кадровска комисија Главног одбора.

О предлозима кадровских комисија општинских/градских одбора са територија АП, обавезно се пре сагласности Кадровске комисије Главног одбора изјашњавају кадровске комисије Покрајинског одбора.

О предлозима кадровских комисија општинских одбора са територија градова Београда и Ниша, обавезно се пре сагласности Кадровске комисије Главног одбора изјашњавају надлежне комисије градских одбора.

Ни један члан ПС не мође бити именован, постављен или по било ком другом основу ангажован, без одлуке надлежне Кадровске комисије.

Кршење ове одредбе представља тежу повреду дисциплине за коју се изричу мере суспензије вршења функције у ПС и у име ПС или искључење из чланства ПС.

Свако кадровско решење спроведено без знања и сагласности Кадровске комисије сматра се ништавим, а за његову реализацију дисциплински је одговоран члан ПС који га спроведе.

Свака одлука Кадровске комисије Главног одбора донета и спроведена без сагласности председника ПС или одлука Кадровске комисије општинског/градског/покрајинског одбора донета и спроведена без сагласности Кадровске комисије Главног одбора сматра се ништавом, а за њену реализацију дисциплински су одговорни председник дотичне Кадровске комисије и члан ПС који спроведе ништаву одлуку.“

Члан 53.

Кадровска комисија Главног одборе:

– предлаже кадровску политику ПС,

– предлаже критеријуме за одабир кандидата,

– води евиденцију потенцијалних кадрова према стручној спреми, политичком и радном искуству, чланова који показују спремност и способност да буду кандидовани за избор или именовање у органе ПС, именовани или постављени у органе власти или на друге јавне функције или по било ком другом основу ангажовани у име ПС,

– утврђује нацрт предлога кандидата за избор или именовање на одређене позиције у органима ПС,

– обавештава Извршни одбор Главног одбора о потреби ангажовања чланова по било ком основу;

– утврђује нацрт предлога кандидата за именовање или постављење у органима власти или на друге јавне функције, као и по било ком другом основу ангажовани, на републичком нивоу;

– даје сагласност на предлоге кандидата достављених од стране кадровских комисија општинских/градских/ покрајинских одбора за избор или именовање на одређене позиције у органима ПС,

– даје сагласност на предлоге одлука о избору кандидата за именовање или постављење у органима власти или на друге јавне функције, као по било ком другом основу ангажовани, достављених од стране кадровских комисија општинских/ градских/покрајинских одбора;

– прати и анализира рад представника ПС у органима власти и другим јавним функцијама, као и по било ком другом основу ангажовани, указује на њихове пропусте и грешке, доноси оцене о њиховом раду и о томе обавештава Извршни одбор Главног одбора и председника ПС.“

Члан 54.

Кадровска комисија општинског/градског/покрајинског одбора:

– предлаже кадровску политику ПС на свом нивоу организовања,

– предлаже критеријуме за одабир кандидата,

– води евиденцију потенцијалних кадрова према стручној спреми, политичком и радном искуству, који показују спремност и способност да буду кандидовани за избор или именовање у органе ПС, именовани или постављени у органе власти или на друге јавне функције, као по било ком другом основу ангажован у име ПС,

– утврђује кандидате за: избор или именовање на одређене позиције у органима ПС, именовање или постављење у органима власти или на друге јавне функције, као и по било ком другом основу ангажовани;

– доставља Кадровској комисији Главног одбора ПС, документацију о свим предложеним кандидатима и образложени предлог своје одлуке о избору кандидата;

– прати и анализира рад представника ПС у органима власти и другим јавним функцијама, као и по било ком другом основу ангажовани, указује на њихове пропусте и грешке, доноси оцене о њиховом раду и о томе обавештава Извршни одбор матичног одбора и Извршни одбор Главног одбора.

Члан 55.

Контролу примене и поштовања одредби чланова 52а, 52б, 52в, врши Извршни одбор Главног одбора ПС.

У евиденцију потенцијалних кадрова обавезно се поред података о кандидату уноси и име и презиме члана који га предлаже за одређено именовање или ангажовање по било ком другом основу.

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Члан 56.

Статутарна комисија је самостални орган партије.

Статутарна комисија има председника и заменика председника.

Статутарна комисија има 11 чланова.

Статутарна комисија може вршити попуну свог састава до једне трећине.

Члан 57.

Статутарна комисија:

– тумачи Статут и општа правна акта ПС. Тумачење Статута и других општих аката могу тражити сви органи ПС. Тумачење Статутарне комисије је коначно;

– припрема нацрт измена и допуна Статута ПС и других општих аката ПС;

– прати примену Статута ПС и других општих аката ПС, предлаже мере за њихово спровођење, и о томе подноси извештај Конгресу ПС, а информацију, једном годишње, Главном одбору;

– изриче дисциплинске мере на основу Статута и Правилника о дисциплинском поступку у ПС;

– предлаже мере за боље организовање и деловање ПС;

– оцењује статутарност избора у ПС.

– решава жалбе на одлуке о искључењу из ПС и брисању из евиденције;

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 58.

Надзорни одбор је самостални орган ПС.

Надзорни одбор има председника и заменика председника.

Надзорни одбор има 11 чланова.

Надзорни одбор може вршити попуну свог састава до једне трећине.

Надзорни одбор контролише употребу финансијских средстава ПС, употребу и коришћење имовине ПС у целини, било да је власништво ПС или ПС њоме располаже по неком другом основу.

Надзорни одбор подноси извештај Конгресу ПС, а информацију једном годишње Главном одбору ПС.

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови других органа ПС које бира Конгрес.

 1. Одлучивање и избори

Члан 59.

Органи ПС пуноважно раде када је присутно више од половине њихових чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, уколико Статутом за поједине одлуке није одређена квалификована већина.

Организације ПС доносе одлуке већином гласова присутних чланова, уколико Статутом за поједине одлуке није одређена посебна већина.

Члан 60.

Избори у ПС спроводе се, по правилу, сваке четврте године.

Избори у ПС, по правилу, врше се тајним гласањем, на основу више кандидата.

Одлуку о спровођењу избора у ПС доноси Главни одбор ПС.

Члан 61.

Сваки члан ПС може предлагати кандидате, бити кандидован, бирати и бити биран у органе ПС уколико испуњава статутарне услове.

Кандидате за избор у органе ПС предлажу и органи ПС.

Члан 62.

Чланови органа и руководства ПС у општини, граду и покрајинама бирају се и опозивају у складу с Правилником о изборима.

Председништво Главног одбора даје сагласност о кандидатури за функције у органима ПС у општини, округу, граду и покрајини, и мишљење о кандидатури за функције својих чланова у државним органима.

Члан 63.

У органима ПС мора на свим нивоима организовања бити најмање 20% млађих од 30 година из редова омладине ПС и најмање 20% жена.

Ако у органе ПС на свим нивоима организовања не буде изабрано најмање 20% чланова млађих од 30 година из редова Омладине ПС и најмање 20% жена, одговарајући орган ПС ће на предлог одговарајућих организација Омладине ПС и Покрета жена социјалиста, извршити кооптирање у свој састав до тог броја.

Састав органа ПС изражава, у одговарајућој мери, социјалну структуру чланства.

У изборима органа ПС водиће се рачуна о одговарајућој заступљености чланова ПС из реда националних мањина.

Члан 64.

Мандат свих органа у ПС траје четири године.

VIII. ЗАСТУПАЊЕ ПАРТИЈЕ

Члан 65.

Покрет социјалиста заступа Председник ПС, без ограничења.

Председник ПС може, писаним овлашћењем, овластити друго лице да заступа странку.

 1. ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА И СТАТУТА

Члан 66.

Измене и допуне Програма и Статута усваја Конгрес ПС на предлог Главног одбора, већином присутних делегата.

Измене и допуне Програма и Статута може усвајати Главни одбор, између два конгреса, ради усклађивања са законским прописима или одлукама државних органа. Овако усвојене измене и допуне, подносе се на верификацију наредном Конгресу.

Члан 67.

Сва остала акта усвајају надлежни органи, већином присутних чланова.

 1. ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 68.

Рад партије је јаван.

Програм, Статут, други општи акти, саопштења, изборни програм, као и лично име заступника ПС, доступни су јавности путем интернета.

 1. НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О УДРУЖИВАЊУ У ШИРЕ ПОЛИТИЧКЕ САВЕЗЕ

Члан 69.

ПС може се удруживати у шире политичке савезе у земљи и иностранству, на основу циљева утврђених у Програму ПС и платформе о сарадњи коју утврђује Главни одбор ПС, задржавањем свог правног субјективитета.

Одлуку о удруживању доноси Главни одбор већином присутних чланова.

Члан 70.

ПС може се спојити са другим политичким странкама које су уписане у регистар, ради стварања нове политичке странке, као новог правног субјекта.

Одлуку о спајању доноси Главни одбор, двотрећинском већином укупног броја чланова.

XII. ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОВИНА ПС

Члан 71.

Приходи ПС су: чланарина, прилози правних и физичких лица, приходи од имовине ПС, легати, средства из буџета Републике Србије, буџета јединица територијалне аутономије и буџета јединица локалне самоуправе, одобрена за финансирање редовног рада и трошкова изборне кампање.

Члан 72.

Имовина ПС је једна и јединствена.

Председништво Главног одбора доноси Правилник о начину коришћења и управљања имовином.

Одлуку о висини и начину плаћања чланарине доноси Главни одбор.

Чланарина је новчани износ који члан Покрета социјалиста редовно плаћа на начин и под условима утврђеним овим Статутом и/или Одлуком Главног одбора ПС о висини и начину плаћања чланарине, тако да максимални износ чланарине на годишњем нивоу не може да пређе износ прописан одредбама Закона о финансирању политичких активности.

Чланарина је јединствена.

Члан је дужан је да уплату чланарине врши искључиво са свог текућег рачуна.

Члан 73.

Поред чланарине, свако физичко или правно лице може добровољно дати прилог у виду новчаног износа, поклона, као и услуге пружене без накнаде или под условима који одступају од тржишних.

Свако правно и физичко лице које да прилог, дужно је да уплату новчаног износа из става 1. овог члана врши искључиво са свог текућег рачуна.

Свако физичко лице или правно лице може дати прилог на годишњем нивоу у максималној вредности давања прописаној Законом о финансирању политичких активности.

Члан 74.

Целокупна имовина ПС је недељива и њом располаже и управља Главни одбор, односно одбори које он својим одлукама овласти.

XIII. УНУТРАШЊА КОНТРОЛА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Члан 75.

Унутрашњу контролу финансијског пословања врши Потпредседник Гланог одбора кога одреди Председник ПС, непосредним увидом у финансијску документацију и на основу периодичних извештаја које му подноси Директор ПС.

Члан 76.

О текућим пословима прикупљања прихода и њиховом распоређивању, као и о чувању и управљању имовином ПС, стара се Директор ПС.

Директор ПС одговоран је за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење пословних књига и контактирање са надлежним органима.

Целокупно финансијско пословање и коришћење имовине, контролише Надзорни одбор.

XIV. ПРЕСТАНАК РАДА ПС

Члан 77.

Одлуку о престанку рада ПС доноси Конгрес, већином гласова присутних делегата.

Одлуком о престанку рада ПС, уређује се и питање расподеле и располагања имовином ПС.

Изузетно, када се Конгрес не одржи, због непостојања кворума, одлуке из става 1. овог члана доноси Главни одбор простом већином.

 1. ОСТАЛА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ПС
 2. Организовање омладине ПС

Члан 78.

Омладина ПС ( у даљем тексту: ОПС), јесте омладинска организација ПС и интегрални део ПС.

Чланови ПС старији од 18, а млађи од 30, година живота, по одредбама овог Статута сматрају се члановима ОПС.

Члан 79.

Право и обавеза ОПС је:

– да активно доприноси остваривању Програма, Статута и политике ПС,

– да активно учествује у раду и одлучивању органа ПС,

– да активно осмишљава, спроводи и учествује у активностима промовисања Програма и политике ПС,

– да активно учествује на политичкој едукацији чланова ПС и грађана,

– да остварује сарадњу са другим омладинским политичким организацијама политичких странака у земљи и иностранству, у складу са Програмом и Статутом ПС,

– да учествује у раду хуманитарних организација,

– да обавља и друге послове и задатке предвиђене овим Статутом и одликама и упутствима Главног одбора и Председништва.

Члан 80.

Председник Омладине ПС на републичком нивоу организације је по функцији члан Председништва главног одбора ПС,

Председници Омладине ПС на нижим нивоима организације су по функцији чланови Извршних одбора одговарајућих одбора ПС.

ОПС уређује своју организацију посебним актима, у складу са овим Статутом , одлуком и упутством Главног одбора.

 1. Политички савет ПС

Члан 81.

Политички савет ПС је саветодавно тело које својим предлозима помаже председнику и Председништву ПС у дефинисању укупне политике ПС, као и доношењу одлука које су од битног утицаја на његово политичко деловање.

Чланове, председника и заменика председника Политичког савета ПС именује Главни одбор на предлог председника и Председништва из круга чланова ПС, истакнутих стручњака, представника синдиката, удружења грађана и других истакнутих појединаца, који подржавају програм ПС.

Политички савет ПС се састаје по потреби, а најмање 2 пута годишње.

Политички савет може да броји до 15 чланова.

Политички савет за свој рад одговара Главном одбору и председнику ПС.

Члан 82.

Политички савет ПС:

– разматра стратешка питања државног, политичког, привредног карактера која су од важности за деловање партије,

– предлаже измене и допуне Програма партије,

– предлаже Председништу основне елементе Изборног програма, разматра и даје мишљење о изборној платформи ПС-а,

– разматра и даје мишљење о стратешким питањима развоја партије, повезивању са другим партијама, покретима и организацијама, као и о свим другим питањима значајним за Покрет социјалиста.“

 1. Покрет жена социјалиста

Члан 83.

Покрет жена социјалиста је облик организовања и деловања ПС који ради на афирмацији заштите права жена, породице и полне равноправности.

Покрет жена социјалиста се бави положајем и правима жена у друштву и остваривањем права жена.

Председница Покрета жена социјалиста на републичком нивоу организације је по функцији чланица Председништва Главног одбора ПС

Председнице Покрета жена социјалиста на нижим нивоима организације су по функцији чланице Извршних одбора одговарајућих одбора ПС.

Организација и деловање Покрета жена социјалиста уређује се правилником који доноси Главни одбор.

 1. Центар за политичку едукацију

Члан 84.

Центар за политичку едукацију (у даљем тексту: Центар) стара се о унапређењу и развијању кадровских и организационих потенцијала ПС кроз стално и систематско унапређење знања и вештина чланова.

Циљ Центра јесте промоција идеје левице и радничког покрета, као и подизање свести код чланова ПС и осталих грађана о историјским тековинама левичарских и радничких покрета.

Радом Центра руководи координатор Центра, кога именује Извршни одбор главног одбора ПС.

Члан 85.

Центар:

– организује, сам или у сарадњи са другим организацијама, стручне скупове, тренинге, семинаре и друге облике политичког усавршавања са циљем унапређења знања и вештина чланова;

– креира програме и различите нивое политичког образовања у зависности од потереба ПС за његово боље функционисање;

– развија сарадњу са другим организацијама које се баве политичким образовањем;

– редовно прати обавештења о одржавању екстерних семинара, тренинга, едукација и обавештава заинтересоване чланове;

– даје писмене препоруке члановима за учешће на семинарима, тренинзима, едукацијама других организација;

– издаје сертификате о похађању едукативних програма спроведених у организацији Центра за политичку едукацију;

– формира и води базу предавача бринући о сталном унапређњу њиховог знања;

– израђује неопходне приручнике, брошуре, презентације и филмове за потребе едукације чланова.

Члан 86.

Координатор Центра:

– организује и руководи радом Центра;

– именује поверенике Центра за кординацију рада по регионима;

– обезбеђује и ангажује предаваче;

– креира програме унапређења знања предавача;

– подноси извештај о свом раду Извршном одбору Главног одбора;

– развија сарадњу са другим организацијама које се баве политичким образовањем;

– води тим за израду пројеката и одабира пројекте са којима се може конкурисати код донатора кроз органе или организације ПС.“

 1. Учешће на изборима

Члан 87.

Одлуку о учешћу ПС и њених чланова на изборима за Народну скупштину Републике Србије, покрајинске и локалне представничке органе у Србији, као и за носиоце државних и јавних функција, доноси Главни одбор.

Правилником који доноси Главни одбор утврђују се критеријуми, начин кандидовања, обезбеђивање интереса ПС у раду изабраних носилаца државних и јавних функција и њихови односи са ПС за време трајања мандата.

Кандидате за одборнике, односно посланике утврђују одговарајући одбори ПС, а потврђује Председништво Главног одбора.

Члан 88.

Кандидат ПС за председника Републике Србије утврђује се на заједничкој седници Главног одбора ПС и председника покрајинскиа, Градског одбора Београда, градских, окружних и општинских одбора, тајним гласањем, после поступка предлагања у организацијама и одборима ПС по поступку утврђеним Правилником Главног одбора ПС.

 1. Посланички и одборнички клуб ПС

Члан 89.

Посланици ПС у Народној скупштини Републике Србије и скупштинама АПВ организују се у посланички клуб ПС или појединачно посланици уколико није формиран посланички клуб.

Чланови Посланичког клуба ПС могу бити и посланици који нису били на листи ПС ако прихвате одредбе овог статута, ако се са тим сложи Извршни одбор Главног одбора ПС и ако то прихвати Посланички клуб.

Чланови Посланичког клуба расправљају о свим питањима која су на дневном реду Скупштине, заузимају ставове и покрећу иницијативе у складу са Програмом ПС и усвојеним ставовима Главног одбора ПС.

На предлог Председника ПС Посланички клуб бира председника и заменика председника.

Председник ПС и потпредседници Главног одбора учествују у раду Посланичког клуба. У раду Посланичког клуба по потреби учествују и чланови Председништва Главог одбора ПС, и чланови Главног одбора ПС.

Седницама Посланичког клуба обавезно присуствују председник Владе Републике Србије – уколико је члан ПС или биран на предлог ПС – министри ако су чланови ПС, а расправља се о питањима из делокруга њиховог рада.

Посланици су дужни да присуствују седницама Посланичког клуба и Скупштине.

Посланици не могу потписивати законске предлоге и иницијативе других посланичких клубова без сагласности Посланичког клуба ПС. О законским иницијативама посланика ПС претходно се информише Посланички клуб ПС.

Чланови Посланичког клуба или појединачно посланици уколико није формиран посланички клуб обавезно су чланови и учествују у раду савета и комисија Председништва Главног одбора чији је делокруг рада идентичан или сличан скупштинским одборима чији су чланови.

Чланови Посланичког клуба, ако су са листе ПС, су по функцији чланови Главног одбора. Уколико нису изабрани на Конгресу Главни одбор ће, на предлог Посланичког клуба, извршити кооптирање у свој састав до тог броја.

Посланички клуб једанпут годишње, у писаној форми, подноси Извештај о раду Главном одбору ПС.

Координацију рада и односа Главног одбора и Председништва Главног одбора ПС и Посланичког клуба, начин комуникације, права и обавезе заједнички уређују Главни одбор и Посланички клуб Правилником.

Посланички клуб уређује самостално, својим Пословником, начин рада, одлучивања, обавезе и права свог председника, обавезе и дужности чланова Клуба и друга питања.

Посланици ПС су ангажовани у ПС. Начин ангажовања утврђује се одлуком Извршног одбора Главног одбора.

Ове одредбе аналогно се односе и на одборнике у општинским и градским скупштинама.

 1. Промотивне активности и пропаганда

Члан 90.

Главни одбор – у складу са циљевима и задацима из Програма ПС – организује промотивне активности и пропаганду у циљу представљања Програма и политике ПС.

Обавештавање јавности о раду организација и органа ПС обављају органи и носиоци функција у ПС преко средстава јавног информисања, других облика јавног комуницирања и путем интернет презентације.

Начин обавештавања јавности о раду ПС и њених органа уређује се одлуком Председништва Главног одбора.

 1. Директор ПС

Члан 91.

На место директора ПС може бити именовано лице које је пословно способно и држављанин Републике Србије.

Директор ПС је искључиво одговоран за финансијско пословање ПС.

Директор ПС је одговоран за подношење извештаја и вођење књига и овлашћен је да у име ПС контактира са надлежним органима.

Уколико председник ПС својом одлуком пренесе сва права и обавезе за комплетно финанскијско пословање Покрета социјалиста на Директора ПС, он је искључиво одговоран

Директор:

– задужен је за обезбеђивање финансијских средстава неопходних за рад ПС и одржавање контаката са донаторима;

– у договору са генералним секретаром даје одобрење за отварање посебних рачуна за финансирање изборне кампање на локалном/ покрајинском/републичком и једини је овлашћени потписник тих рачуна;

– искључиво је одговоран за подношење извештаја о трошковима изборне кампање на локалном/ покрајинском/републичком нивоу Агенцији за борбу против корупције у законском року, као и за садржину тих извештаја;

– предлаже Главном одбору финансијски план и подноси завршни рачун;

– врши расподелу и контролише утрошак средстава у предизборној кампањи;

– потписује сва финансијска документа;

– контролише финансијско пословање главног, покрајинских, градских и општинских одбора ПС;

– обавља друге послове у складу са Статутом, општим актима и упутствима председника и Председништва.

Директора бира и разрешава Председништво на предлог председника ПС.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 92.

Сви појмови употребљени у једном граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

Члан 93.

Општа акта предвиђена одредбама овог статута, а ради усклађивања са истим надлежни органи ПС донеће у периоду од 6 месеци.

Члан 94.

Овај статут ступа на снагу даном усвајања.

Поделите