a
Покрет Социјалиста 2023

Председник Градског одбора Покрета социјалиста Београд,

"Покрет социјалиста поручује суграђанима да када

Одговор народног посланика и подпредседника Покрета

Пот­пред­сед­ник По­кре­та со­ци­ја­ли­ста Бо­јан Тор­би­ца ка­же