a
Покрет Социјалиста 2023
Објаве

Пот­пред­сед­ник По­кре­та со­ци­ја­ли­ста Бо­јан Тор­би­ца ка­же да шеф БИА Алек­сан­дар Ву­лин ни­ка­да ни­је био уме­шан ни у јед­ну кри­ми­нал­ну рад­њу и не оче­ку­је да ће САД до­ста­ви­ти Бе­о­гра­ду

Потпредседник Покрета социјалиста Бојан Торбица изјавио је да је мучно и жалосно гледати лигаше како преклињу становнике Српске Атине да престану са масовним потписивањем.петиције којом се осуђују америчке