a
Покрет Социјалиста 2023

Потпредседник Покрета социјалиста и народни поскланик

Градски одбор покрета социјалиста у Београду

Потпредседник Покрета социјалиста и народни посланик